Politika ATAK –ÚKLIDOVÝ SERVIS s.r.o., pro oblast jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.

V souladu s naším dlouhodobým úsilím o udržení postavení firmy ATAK – úklidový servis s.r.o. na trhu, se vedení firmy vybudovalo a provozuje integrovaný systém řízení pro oblasti jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Pro plnění požadavků integrovaného systému řízení se vedení firmy zavazuje v jednotlivých oblastech:

Oblast jakosti:

 • nabízet zákazníkům služby, které budou trvale uspokojovat jejich požadované nebo předpokládané potřeby a které budou splňovat všechny obecné podmínky včetně legislativních
 • zvyšovat důvěru zákazníků k firmě ATAK – úklidový servis s.r.o. soustavným zlepšováním systému jakosti
 • zabezpečovat operativní služby zákazníkům v požadovaném čase, kvalitě a množství
 • dosahovat stabilní vysokou úroveň jakosti poskytovaných služeb, s příznivým poměrem ceny a kvality
 • trvale zvyšovat náročnost vůči našim dodavatelům a obchodním partnerům
 • trvale zlepšovat systém výchovy našich pracovníků, jako spolutvůrců jakosti poskytovaných služeb

Oblast ochrany životního prostředí:

 • dosáhnout trvalého plnění všech legislativních požadavků a ostatních požadavků, kterým společnost podléhá v oblasti životního prostředí
 • systematicky vyhodnocovat dopady spojené s činnostmi společnosti na životní prostředí, řídit je a minimalizovat uplatněním preventivních postupů
 • postupně odstraňovat znečištění způsobené dřívější činností společnosti
 • provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné využívání energií a materiálů
 • poskytovat podrobné informace o bezpečném používání, skladování a likvidaci používaných prostředků zákazníkům a veřejnosti
 • trvale zlepšovat systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001
 • prosazovat otevřený dialog se zaměstnanci a pravidelně informovat zainteresované strany o našich činnostech, záměrech a výsledcích v ochraně životního prostředí
 • motivovat, vzdělávat a cvičit všechny zaměstnance, aby prováděli své činnosti způsobem odpovědným k prostředí

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:

 • veškeré naše podnikatelské aktivity provádět způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, obchodních partnerů a našeho okolí
 • trvale dodržovat všechny legislativní požadavky a ostatní předpisy, kterým s.r.o. podléhá v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a pracovního prostředí
 • neustále zlepšovat pracovní podmínky a prostředí zaměstnanců
 • informovat zaměstnance o vlivech naší činnosti na bezpečnost práce a zdraví
 • vylučovat nebo snižovat zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření a pružně reagovat a adaptovat se na probíhající změny
 • posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za bezpečnost a ochranu vlastního zdraví na všech úrovních v s.r.o. a jejich spolupráci při zvyšování úrovně bezpečnosti práce

Naplňování principů této Politiky není možné bez aktivního zapojení všech zaměstnanců společnosti.